Tekniska problem

Just nu har vi problem med Collectums tjänster och därför kan du inte logga in för tillfället. Vi öppnar igen så snart vi kan.

Kundtjänst

Ring oss gärna

Vi ger inte personlig rådgivning över telefon, men svarar gärna på frågor om rådgivningstjänsten. Har du frågor om tjänstepensionen ITP kan du kontakta Collectum, som är valcentral för ITP. Du når Collectum genom att ringa 020 - 40 85 00. Säkerställ gärna att du inte anger känsliga uppgifter i onödan när du kontaktar oss.

0770-330 025 Öppet vardagar: 08:30-16:30

Har du frågor eller synpunkter?

Säkerställ gärna att du inte anger känsliga uppgifter i onödan när du kontaktar oss.

Välj ärende

Vanliga frågor och svar

 • Hur mycket äger din partner av fastigheten?

  I det här steget ska du ange hur stor andel av fastigheten som din partner äger. Om något av de två första alternativen stämmer in på er situation så välj det, i annat fall kan du själv ange den för er relevanta andelen i procent i det tredje alternativet.

 • Din partners enskilda egendom

  I det föregående steget har du angivit att det finns enskild egendom i äktenskapet.

  I det här steget sammanfattas de tillgångar som har angivits i tidigare steg. Varje tillgång presenteras med en beskrivning, ett marknadsvärde och din ägarandel.

  Du ska nu komplettera informationen genom att ange sådan egendom som är din partners enskilda egendom.

 • Din partners ekonomi, sammanställning

  Nu har vi tillräckligt med information om din partners privatekonomi för att kunna göra en sammanställning. Det mesta i kalkylen vet vi eftersom du tidigare har lämnat en mängd uppgifter om din partners ekonomi.

  Det är viktigt att du granskar om uppställningen stämmer överens med just din partners situation. Du kan börja med att titta på om beloppet som står på raden för "Buffert" stämmer överens med din partners situation. 0 kr i "Buffert" är utgångspunkten tills du justerat beloppet. Om eller när du ändrar beloppet för "Buffert", så kommer din ändring att påverka beloppet för "Konsumtion". Din partners buffert kan i många fall vara det belopp som genomsnittligt återstår när det är dags för nästa löneutbetalning.

  Om din partner följer en strikt budget för sin privatekonomi, så kan du istället ange det belopp din partner anser ska stå på raden för "Konsumtion". Då kommer istället din ändring att påverka beloppet för "Buffert".

  Notera att beloppet för "Buffert" kan vara ett negativt värde. Så kan t.ex. vara fallet om din partner delvis lever på t.ex. sparpengar, ett arv eller pengar din partner erhållit när hon eller han sålt någon egendom hon eller han tidigare haft.

 • Sparformer, allmänt

  Sparande kan ske på flera olika sätt.

  Sparande på bankkonto är ett vanligt sätt att spara pengar. Sparande i aktier och fonder kan ske inom ramen för ett investeringssparkonto (ISK), ett fondkonto eller i en värdepappersdepå.

  Sparande i aktier och fonder kan också ske inom ramen för en s.k. kapitalförsäkring. En sådant sparande lyder under andra skatteregler än "vanligt" sparande enligt ovan. En annan skillnad är att du i ett sparande i en kapitalförsäkring kan överlåta till försäkringsbolaget att sköta placeringarna i aktier och fonder om du inte vill sköta det själv.

  Skillnaderna mellan "vanligt" sparande och sparande i kapitalförsäkring är förklaring till att det är viktigt att du skiljer på dessa typer av sparande när vi kartlägger din ekonomi.

  Att amortera, eller betala av, på lån går att likställa med att spara på det sättet att dina amorteringar ju minskar det lån du har till t.ex. en bank eller annat kreditinstitut och på det sättet ökar din ekonomiska handlingsfrihet längre fram. Detta förklarar varför det är viktigt att dina eventuella amorteringar kartläggs för att rådgivningen ska bli så välgrundad som möjligt.

 • Ditt samlade sparkapital och månadssparande - kapitalförsäkring
 • Ditt samlade sparkapital och månadssparande - bankkonto m.m.
 • Bostad eller fastighet, primärboende, begrepp

  Primärboende

  Primärboende syftar på ditt hem, det ställe där du stadigvarande bor och där du vanligen är mantalsskriven.

  Bostäder eller fastigheter som inte är ditt primärboende kan t.ex. vara sommarhus, fjällstuga, andelslägenhet, bostadsrätt eller mark, t.ex. skog eller åkermark. Notera att det är viktigt att du anger också sådan eventuell bostad eller fastighet som du äger en del av och inte bara anger sådana som du äger helt själv.

 • Bostad eller fastighet, allmänt

  En bostad eller en fastighet representerar ofta betydande värden. Därför är det viktigt att tillgångar av det här slaget anges till sitt ungefärliga värde när din ekonomi kartläggs. Detta gäller oavsett om det handlar om ditt primärboende eller något annat slag av boende eller fastighet.

  I det här steget ska du ange om du har någon bostad eller fastighet utöver ditt primärboende eller inte.

 • Äger du någon bostad eller fastighet utöver ditt primärboende?
 • Dina fastigheter

  Här ska du komplettera informationen med den eller de bostäder eller fastigheter som du har utöver ditt primärboende.
  Informationen som ska lämnas i det här steget är av fem slag: en beskrivning, ett marknadsvärde, din andel, lånebelopp och din låneandel. Dess begrepp förklaras nedan.

  Beskrivning

  En beskrivning av bostaden eller fastigheten, t.ex. "Vemdalen" eller "Sommarstället", så att den går att skilja från andra tillgångar.

  Marknadsvärde

  Ange det marknadsvärde du tror att tillgången har just nu. Marknadsvärde är det värde som du tror att en försäljning skulle inbringa. I de flesta fall är marknadsvärdet högre än det s.k. taxeringsvärdet som är det värde som ligger till grund för fastighetsskatt som belöper på fast egendom.

  Din andel

  Här anger du i procent den del av bostaden eller fastigheten som du äger. Äger du hela skriver du 100 %.

  Lånebelopp

  Om bostaden eller fastigheten är belånad så anger du här hur stor den aktuella skulden, eller lånet, är. Ett ungefärligt belopp är tillräckligt. Om flera lån finns på samma bostad eller fastighet är det viktigt att dessa summeras på ett korrekt sätt. Ett tips kan vara att logga in på din internetbank eller det låneinstitut där kan du hitta aktuella uppgifter om hur stort lån du har på tillgången.

  Din låneandel

  Här anger du i procent den del av lånet på bostaden eller fastigheten som du ansvarar för. Ansvarar du för hela lånet skriver du 100 %.

 • Dina övriga tillgångar

  I det här steget handlar det om att göra en uppräkning av dina övriga tillgångar med ett ekonomiskt värde. Informationen som ska lämnas i det här steget är av fyra slag: en beskrivning, ett värde, ett lånebelopp och en amortering. Dessa begrepp förklaras nedan.

  Beskrivning

  En beskrivning av tillgången, t.ex. "Frimärkssamlingen" eller "Veteranbilen", så att den går att skilja från andra tillgångar.

  Värde

  Ange det marknadsvärde du tror att tillgången har just nu. Marknadsvärde är det värde som du tror att en försäljning skulle inbringa.

  Lånebelopp

  Om tillgången är belånad så anger du här hur stor den aktuella skulden, eller lånet, är. Ett ungefärligt belopp är tillräckligt. Om flera lån finns på samma tillgång är det viktigt att dessa summeras på ett korrekt sätt. Ett tips kan vara att logga in på din internetbank eller det låneinstitut där kan du hitta aktuella uppgifter om hur stort lån du har på tillgången.

  Amortering

  Amorterar du på det lån du eventuellt har på den aktuella tillgången? Om ja, i så fall ange hur mycket du amorterar per månad.

 • Har du andra tillgångar med ekonomiskt värde?

  De flesta föremål vi använder i vardagen kanske saknar ett väsentligt värde, utan används och slits med tiden och saknar ofta ett mera omfattande andrahandsvärde. Dock finns det många typer av föremål som kan ha betydande värden. Många föremål handlas i "begagnat" skick på väl fungerande andrahandsmarknader, t.ex. konst, båtar, bilar, antikviteter, klockor, viner, musikinstrument, hästar etc. Hur värdefullt ska något vara för att det ska vara av vikt att du anger det här? Ett riktmärke kan vara att föremålet har ett uppskattat värde som sett i relation till din övriga ekonomi inte är obetydligt och att det finns en marknad för den typen av föremål.

  I det här steget ska du tänka igenom ifall du har några sådana tillgångar eller inte?

 • Sparformer, kapitalförsäkring, begrepp

  Kapitalförsäkring

  Kapitalförsäkring är en benämning på själva sparprodukten – du kan se det som ett skal där du som sparare ha möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar, eller tillgångar, såsom fonder och aktier. Vid sparande i kapitalförsäkring betalar du inte skatt för kapitalvinster och du får därför inte dra av förluster. Istället betalar du en avkastningsskatt, som dras varje kvartal. Ett s.k. återbetalningsskydd innebär att dina efterlevande får ta del av det återstående kapitalet i den här försäkringen om du dör.

 • Sparformer, värdepappersdepå, begrepp

  Värdepappersdepå

  Depå är en benämning på själva sparprodukten – du kan se det som ett skal där du som sparare har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar eller tillgångar såsom fonder och aktier. I en vanlig depå betalar man skatt i inkomst av kapital på vinster som uppkommer vid försäljning av aktier och fonder. Eventuella förluster vid försäljning av värdepapper är avdragsgilla i deklarationen. Det institut där du har depån, ofta hos en bank, sammanställer årligen dina fond- och aktieaffärer och skickar dessa uppgifter till Skatteverket. Du behöver endast kontrollera de förtryckta uppgifterna i din deklaration.

 • Sparformer, fondkonto, begrepp

  Fondkonto

  Fondkonto är ett sätt att spara i fonder. Eventuella vinster på kontot beskattas som inkomst av kapital, men i gengäld är eventuella förluster avdragsgilla. Det institut där du har depån, ofta hos en bank, sammanställer årligen dina fondaffärer och skickar dessa uppgifter till Skatteverket. Du behöver endast kontrollera de förtryckta uppgifterna i din deklaration.

 • Sparformer, investeringssparkonto (ISK), begrepp

  Investeringsparkonto (ISK)

  ISK är en benämning på själva sparprodukten – du kan se det som ett skal där du som sparare har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar eller tillgångar såsom fonder och aktier. Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att schablonbeskattas, oavsett om du gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. I gengäld beskattas tillgångarna inte i inkomst av kapital.

 • Sparformer, bankkonto, begrepp

  Bank

  Pengar på bankkonto eller liknande som är insatta sedan pengarna redan beskattats.

 • Vilka sparformer använder du?

  Sparande kan ske på flera olika

  Sparande på bankkonto är ett vanligt sätt att spara pengar. Sparande i aktier och fonder kan ske inom ramen för ett investeringssparkonto (ISK), ett fondkonto eller i en värdepappersdepå.

  Sparande i aktier och fonder kan också ske inom ramen för en s.k. kapitalförsäkring. En sådant sparande lyder under andra skatteregler än "vanligt" sparande enligt ovan. En annan skillnad är att du i ett sparande i en kapitalförsäkring kan överlåta till försäkringsbolaget att sköta placeringarna i aktier och fonder om du inte vill sköta det själv.

  Skillnaderna mellan "vanligt" sparande och sparande i kapitalförsäkring är förklaring till att det är viktigt att du skiljer på dessa typer av sparande när vi kartlägger din ekonomi.

  Att amortera, eller betala av, på lån går att likställa med att spara på det sättet att dina amorteringar ju minskar det lån du har till t.ex. en bank eller annat kreditinstitut och på det sättet ökar din ekonomiska handlingsfrihet längre fram. Detta förklarar varför det är viktigt att dina eventuella amorteringar kartläggs för att rådgivningen ska bli så välgrundad som möjligt.

  Sparformer, bankkonto, begrepp

  Sparformer, investeringssparkonto, begrepp

  Sparformer, fondkonto, begrepp

  Sparformer, värdepappersdepå, begrepp

  Sparformer, kapitalförsäkring, begrepp

 • Din partners samlande sparkapital och månadssparande - kapitalförsäkring
 • Din partners samlade sparkapital och månadssparande - bankkonto m.m.
 • Din partners sparformer, kapitalförsäkring, begrepp

  Kapitalförsäkring

  Kapitalförsäkring är en benämning på själva sparprodukten – din partner kan se det som ett skal där hon eller han som sparare ha möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar, eller tillgångar, såsom fonder och aktier. Vid sparande i kapitalförsäkring betalar din partners inte skatt för kapitalvinster och får därför inte dra av förluster. Istället betalar din partner en avkastningsskatt, som dras varje kvartal. Ett s.k. återbetalningsskydd innebär att din partners efterlevande får ta del av det återstående kapitalet i den här försäkringen om hon eller han dör.

 • Din partners sparformer, värdepappersdepå, begrepp

  Värdepappersdepå

  Depå är en benämning på själva sparprodukten – din partner kan se det som ett skal där hon eller han som sparare har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar eller tillgångar såsom fonder och aktier. I en vanlig depå betalar man skatt i inkomst av kapital på vinster som uppkommer vid försäljning av aktier och fonder. Eventuella förluster vid försäljning av värdepapper är avdragsgilla i deklarationen. Det institut där din partner har depån, ofta hos en bank, sammanställer årligen din partners fond- och aktieaffärer och skickar dessa uppgifter till Skatteverket. Din partner behöver endast kontrollera de förtryckta uppgifterna i sin deklaration.

 • Din partners sparformer, fondkonto, begrepp

  Fondkonto

  Fondkonto är ett sätt att spara i fonder. Eventuella vinster på kontot beskattas som inkomst av kapital, men i gengäld är eventuella förluster avdragsgilla. Det institut där din partner har depån, ofta hos en bank, sammanställer årligen din partners fondaffärer och skickar dessa uppgifter till Skatteverket. Din partner behöver endast kontrollera de förtryckta uppgifterna i sin deklaration.

 • Din partners sparformer, investeringssparkonto (ISK), begrepp

  Investeringsparkonto (ISK)

  ISK är en benämning på själva sparprodukten – din partner kan se det som ett skal där hon eller han som sparare har möjlighet att placera i en rad underliggande placeringar eller tillgångar såsom fonder och aktier. Tillgångar som förvaras på kontot schablonbeskattas. Det innebär att värdet på tillgångarna årligen kommer att schablonbeskattas, oavsett om din partner gör vinst eller förlust på tillgångarna på kontot. I gengäld beskattas tillgångarna inte i inkomst av kapital.

 • Din partners sparformer, bankkonto, begrepp

  Bank

  Pengar på bankkonto eller liknande som är insatta sedan pengarna redan beskattats.

 • Din partners sparformer, allmänt

  Sparande kan ske på flera olika sätt.

  Sparande på bankkonto är ett vanligt sätt att spara pengar. Sparande i aktier och fonder kan ske inom ramen för ett investeringssparkonto (ISK), ett fondkonto eller i en värdepappersdepå.

  Sparande i aktier och fonder kan också ske inom ramen för en s.k. kapitalförsäkring. En sådant sparande lyder under andra skatteregler än "vanligt" sparande enligt ovan. En annan skillnad är att din partner i ett sparande i en kapitalförsäkring kan överlåta till försäkringsbolaget att sköta placeringarna i aktier och fonder om hon eller han inte vill sköta det själv.

  Skillnaderna mellan "vanligt" sparande och sparande i kapitalförsäkring är förklaring till att det är viktigt att vi skiljer på dessa typer av sparande när vi kartlägger din partners ekonomi.

  Att amortera, eller betala av, på lån går att likställa med att spara på det sättet att din partners amorteringar ju minskar det lån hon eller han har till t.ex. en bank eller annat kreditinstitut och på det sättet ökar din ekonomiska handlingsfrihet längre fram. Detta förklarar varför det är viktigt att din partners eventuella amorteringar kartläggs för att rådgivningen ska bli så välgrundad som möjligt.

 • Vilka sparformer använder din partner?
 • Hur mycket äger din partner av ert boende?

  I det här steget ska du ange hur stor andel av ert boende som din partner äger. Om något av de två första alternativen stämmer in på er situation så välj det, i annat fall kan du själv ange den för er relevanta andelen i procent i det tredje alternativet.

 • Hur mycket äger din partners av sådan egendom som inte är ert primärboende?

  I det här steget ska du ange hur stor andel av den eller de bostäder eller fastigheter som inte är ert primärboende, som din partner äger. Om något av de två första alternativen stämmer in på er situation så välj det, i annat fall kan du själv ange den för er relevanta andelen i procent i det tredje alternativet.

 • Bostad eller fastighet, primärboende, begrepp

  Primärboende

  Primärboende syftar på din partners hem, det ställe där hon eller han stadigvarande bor och där din partners vanligen är mantalsskriven.Bostäder eller fastigheter som inte är din partners primärboende kan t.ex. vara sommarhus, fjällstuga, andelslägenhet, bostadsrätt eller mark, t.ex. skog eller åkermark. Notera att det är viktigt att du anger också sådan eventuell bostad eller fastighet som din partner äger en del av och inte bara anger sådana som hon eller han äger helt själv.

 • Bostad eller fastighet, allmänt

  En bostad eller en fastighet representerar ofta betydande värden. Därför är det viktigt att tillgångar av det här slaget anges till sitt ungefärliga värde när din ekonomi kartläggs. Detta gäller oavsett om det handlar om din partners primärboende eller något annat slag av boende eller fastighet.

  I det här steget ska du ange om din partner har någon bostad eller fastighet utöver ert primärboende eller inte.

 • Äger din partner någon bostad eller fastighet som inte är ert primärboende?
 • Din partners fastigheter

  Här ska du komplettera informationen med den eller de bostäder eller fastigheter som din partner har utöver ert primärboende.

  Informationen som ska lämnas i det här steget är av fem slag: en beskrivning, ett marknadsvärde, din partners andel, lånebelopp och din partners låneandel. Dessa begrepp förklaras nedan.

  Beskrivning

  En beskrivning av bostaden eller fastigheten, t.ex. "Vemdalen" eller "Sommarstället", så att den går att skilja från andra tillgångar.

  Marknadsvärde

  Ange det marknadsvärde du tror att tillgången har just nu. Marknadsvärde är det värde som du tror att en försäljning skulle inbringa. I de flesta fall är marknadsvärdet högre än det s.k. taxeringsvärdet som är det värde som ligger till grund för fastighetsskatt som belöper på fast egendom.

  Din partners andel

  Här anger du i procent den del av bostaden eller fastigheten som din partner äger. Äger din partner hela skriver du 100 %.

  Lånebelopp

  Om bostaden eller fastigheten är belånad så anger du här hur stor den aktuella skulden, eller lånet, är. Ett ungefärligt belopp är tillräckligt. Om flera lån finns på samma bostad eller fastighet är det viktigt att dessa summeras på ett korrekt sätt. Ett tips kan vara att logga in på din partners internetbank eller det låneinstitut där kan du hitta aktuella uppgifter om hur stort lån din partner har på tillgången.

  Din låneandel

  Här anger du i procent den del av lånet på bostaden eller fastigheten som din partner ansvarar för. Ansvarar din partner för hela lånet skriver du 100 %.

 • Har din partner andra tillgångar med ekonomiskt värde?

  De flesta föremål vi använder i vardagen kanske saknar ett väsentligt värde, utan används och slits med tiden och saknar ofta ett mera omfattande andrahandsvärde. Dock finns det många typer av föremål som kan ha betydande värden. Många föremål handlas i "begagnat" skick på väl fungerande andrahandsmarknader, t.ex. konst, båtar, fordon, antikviteter, klockor, viner, musikinstrument, hästar etc. Hur värdefullt ska något vara för att det ska vara av vikt att du anger det här? Ett riktmärke kan vara att föremålet har ett uppskattat värde som sett i relation till din partners övriga ekonomi inte är obetydligt och att det finns en marknad för den typen av föremål.

  I det här steget ska du tänka igenom ifall din partner har några sådana tillgångar eller inte?

 • Din partners övriga tillgångar

  I det här steget handlar det om att göra en uppräkning av din partners övriga tillgångar med ett ekonomiskt värde.

  Informationen som ska lämnas i det här steget är av fyra slag: en beskrivning, ett värde, ett lånebelopp och en amortering. Dessa begrepp förklaras nedan.

  Beskrivning

  En beskrivning av tillgången, t.ex. "Frimärkssamlingen" eller "Veteranbilen", så att den går att skilja från andra tillgångar.

  Värde

  Ange det marknadsvärde du tror att tillgången har just nu. Marknadsvärde är det värde som du tror att en försäljning skulle inbringa.

  Lånebelopp

  Om tillgången är belånad så anger du här hur stor den aktuella skulden, eller lånet, är. Ett ungefärligt belopp är tillräckligt. Om flera lån finns på samma tillgång är det viktigt att dessa summeras på ett korrekt sätt. Ett tips kan vara att logga in på din partners internetbank eller det låneinstitut där kan du hitta aktuella uppgifter om hur stort lån din partner har på tillgången.

  Amortering

  Amorterar din partner på det lån hon eller han eventuellt har på den aktuella tillgången? Om ja, i så fall ange hur mycket din partner amorterar per månad.

 • Enskild egendom?

  För egendom inom äktenskap skiljer man mellan giftorättsgods och enskild egendom. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Egendom kan inte vara enskild med någon slags automatik, utan det krävs att egendomen bestämts ska vara enskild t.ex. genom villkor i testamente, gåvobrev eller försäkring. Makarna kan också själva bestämma att viss egendom ska vara enskild för någondera maken genom ett äktenskapsförord.

  Den efterlevande maken eller makan ärver den avlidnes enskilda egendom. Den enskilda egendomen ska inte tas upp i bodelningen efter den avlidne som vanligen sker mellan den efterlevande maken och dödsboet. Dock är den enskilda egendomen fortfarande en del i arvet efter den avlidne.

  I den bouppteckning som ska upprättas när någon som är gift avlider ska båda makarnas egendom antecknas.

  Det är viktigt att du först och främst anger om enskild egendom finns eller inte i äktenskapet. Om enskild egendom finns, så är det också viktigt att det anges om det gäller båda eller endast en av de bägge makarna.

 • Din enskilda egendom

  I det föregående steget har du angivit att det finns enskild egendom i äktenskapet.

  I det här steget sammanfattas de tillgångar som du har angivit i tidigare steg. Varje tillgång presenteras med en beskrivning, ett marknadsvärde och din ägarandel.

  Du ska nu komplettera informationen genom att ange sådan egendom som är din enskilda egendom.