Vad menar ni när ni i rådgivningen för ålderspension pratar om min aktivitetsnivå?

Med aktivitetsnivå menar vi hur ofta du kommer att se över dina placeringar. Vi skiljer mellan mer aktiva personer, som ser över sina placeringar vartannat år eller oftare, och mindre aktiva personer, som ser över sina placeringar vart tredje år eller mer sällan.