Fullmakt

För att kunna ge dig rådgivning om ditt försäkringsskydd hämtar vi in uppgifter om dina försäkringar från Collectum och försäkringsbolag.

Härmed befullmäktigas Förhandlings- och samverkansrådet PTK, org.nr 802005-6019 att såsom ombud inhämta information beträffande mitt försäkringsskydd rörande av mig ägda personförsäkringar, kollektivt avtalade försäkringar med mig i egenskap av försäkrad samt övriga försäkringsavtal med mig i egenskap av försäkrad.

Fullmakten avser även rätt för ombudet att inhämta all den information som jag själv har rätt att få del av avseende såväl min premie-, inkomst- och garantipension som, i förekommande fall, min allmänna tilläggspension (ATP).

Denna fullmakt gäller tillsvidare från utfärdandet och upphör att gälla omedelbart från dess återkallande.

Vi behöver fullmakt för att hämta dina uppgifter

För att hämta in dina personliga försäkringsuppgifter behöver vi en fullmakt från dig. Då kan vi hämta information från de försäkringsbolag som har valt att lämna uppgifter till rådgivningstjänsten. Uppgifterna behöver vi för att ge dig en samlad bild av ditt försäkringsskydd, så att du kan anpassa det efter dina behov.

Du gör själv dina ändringar

Vi har varken ansvar eller möjlighet att ändra i ditt försäkringsskydd. I PTK Rådgivningstjänst får du råd och information om var du gör de olika valen. Men det är du själv som genomför ändringarna.

Fullmakten gäller tills vidare

Fullmakten gäller tills vidare eller tills du återkallar den.