Hantering av personuppgifter

PTK är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för PTKs rådgivningstjänst och ansvarar för att personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) (PuL).

Vid ärenden eller frågor som gäller PTKs behandling av personuppgifter kan PTK kontaktas på:

Förhandlings- och samverkansrådet PTK
Att: Personuppgiftsansvarig
Box 3036
103 62 Stockholm
e-post: Kontakta oss

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Personuppgifter kommer att samlas in både direkt från dig själv och från PTKs samarbetsföretag. Ditt namn och ditt personnummer kommer att lämnas till samarbetsföretagen vilka kommer att ta fram övriga ytterligare personuppgifter som sedan kommer att lämnas ut till PTK.

De uppgifter som insamlas från samarbetsföretagen, till exempel försäkringsinformation, kommer att behandlas i syfte att kunna ge dig bästa möjliga rådgivning inom ramen för PTKs rådgivningstjänst. Den insamlade informationen kan även komma att användas för direktmarknadsföring till dig.

Som användare av PTKs Rådgivningstjänst krävs BankID eller e-legitimation. Efter inloggning godkänner användaren användarvillkoren för tjänsten och ger PTK fullmakt att genom informationsfullmakt inhämta försäkringsinformation från försäkringsbolagen.

När en fullmakt är registrerad hanteras informationsinhämtningen i enlighet med de rutiner som överenskommits mellan PTK och respektive samarbetsföretag. Fullmakten gäller tillsvidare. Användaren kan när som helst återkalla sin fullmakt.

Vi får uppgifter ifrån

PTK har rätt att samla in uppgifter från samtliga samarbetsföretag. PTK kommer endast att lämna samarbetsföretagen sådana personuppgifter som krävs för att de skall kunna ta fram information som är relevant för rådgivningstjänstens rådgivning.

Våra samarbetsföretag finner du på sidan Vi samarbetar för din skullwww.radgivningstjanst.se

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § PuL rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter om dig som PTK behandlar, oavsett om dessa samlats in via PTKs rådgivningstjänst eller på annat sätt. En sådan begäran om information skall vara skriftlig och undertecknad av användaren och skickas till PTK. Begäran skickas till ovan angiven adress.

Rättelse

Enligt 28 § PuL är PTK skyldigt att på din begäran rätta, blockera eller ta bort felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandling. Begäran om rättelse skickas till ovan angiven adress eller e-postadress.

Rätt att motsätta dig direkt marknadsföring

Om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt information marknadsföring till dig har du enligt 11 § PuL rätt att motsätta dig sådan marknadsföring genom att skriftligen meddela PTK på ovan angiven adress.

Hur länge sparas uppgifterna?

Personuppgifter som har inhämtats från dig själv eller från något av samarbetsföretagen kommer att sparas så länge som du har ett aktivt användarkonto för PTKs rådgivningstjänst samt för den tid som därefter krävs för att PTK skall uppfylla sina skyldigheter enligt tillämplig lag.

Samtycke till behandling personuppgifter

Genom att acceptera dessa kontovillkor lämnar du ditt samtycke till behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Samtycke lämnas även till att PTK skickar dig marknadsföring och information.