Principer för rådgivning

PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar dina behov och dina personliga preferenser. Du får konkreta råd om hur du kan anpassa ditt sparande och ditt försäkringsskydd. Här beskriver vi övergripande hur dessa råd tas fram.

Målet är att du ska reflektera och agera

Rådgivningstjänstens huvudsakliga mål är att uppmuntra dig till egen reflektion och att du ska anpassa ditt försäkringsskydd efter dina personliga behov. Så här ser processen ut:

 1. Vi utgår från ditt existerande pensionssparande och försäkringsskydd.
 2. - Rådgivningstjänsten hämtar elektronisk information från försäkringsbolag.
  - Du kompletterar med information om din ekonomi, din familj, dina behov och dina preferenser.
 3. Du får hjälp att räkna ut hur mycket du och din familj behöver.
  Rådgivningstjänsten föreslår lämpliga sätt att justera ditt sparande och försäkringsskydd.
 4. Du väljer och genomför de förändringar som du finner lämpliga.

Kostnadsfri, oberoende rådgivning

Rådgivningstjänsten är kostnadsfri för dig som användare. PTK får ingen provision och vi har inga vinstintressen. PTK står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva finansiell rådgivningsverksamhet.

Vilka principer ligger till grund för råden?

PTK Rådgivningstjänst utgår från följande fakta för att ge dig personliga råd:

 • Fakta om dig som individ, till exempel din ålder, inkomst, familjesituation och existerande försäkringsskydd.
 • Dina personliga preferenser, till exempel hur ofta du är beredd att se över ditt pensionssparande och vilka risker du är beredd att ta.
 • PTK:s rådgivningsregler: ställningstaganden och rekommendationer som PTK tagit fram.
 • Marknadsdata: aktuella avgifter och placeringsinriktningar på fonder.

Principer för placeringsrådgivning

Den inkomst som du ska leva av när du går i pension kommer från avsättningar som löpande görs under dina yrkesverksamma år. Du kan påverka hur delar av detta samlade pensionskapital placeras. Du som har ITP 1 kan placera hela kapitalet själv (minst hälften placeras i traditionell försäkring). Har du ITP 2 placerar du din ITPK. Alla kan välja placeringar för premiepensionen, som är en del av den allmänna pensionen.

Hur du väljer att placera ditt pensionskapital påverkar hur stor din framtida pension kommer att bli. Något förenklat kan man säga att avvägningen handlar om att placera sig på en skala där den ena ytterligheten är "säkerhet men låg möjlighet" och den andra "osäkerhet men stor möjlighet".

Med osäkerhet menas att du placerar ditt pensionskapital i mer riskfyllda tillgångar. Därigenom möjliggör du en högre avkastning och en högre pension. Samtidigt öppnar du för risken att din pension blir lägre än om du hade valt en säkrare placering.

Modern portföljteori fördjupning
Teoribildningen modern portföljteori beskriver sambandet mellan avkastning och risk. Med avkastning menas hur värdet av en tillgång förändras över en definierad tidsperiod. Med risk menas hur stor osäkerhet som är förknippad med den framtida avkastningen.

Teorin beskriver hur en placerare kan maximera avkastning och minimera risk genom att kombinera olika tillgångar till en portfölj. Genom så kallad diversifiering kan man konstruera en portfölj av tillgångar som sammanvägt har en lägre risk än någon av de enskilda tillgångarna men fortfarande en förväntad avkastning som överstiger den sämsta i portföljen.

Teorin bygger på matematisk sannolikhetsteori och modellerar en tillgångs avkastning som en så kallad stokastisk variabel. Den stokastiska variabeln beskriver utfallet av något som sker i framtiden och som är osäkert. Man känner alltså inte till vad som kommer att ske men kan beskriva vissa statistiska egenskaper som beskriver sannolikheten för ett visst utfall.

Mer precist modelleras en tillgångs avkastning som en normalfördelad stokastisk variabel och risken som standardavvikelsen av denna fördelning. Genom att kombinera tillgångar till en portfölj och tillämpa sannolikhetsteori och optimeringsteori kan den kombination av tillgångar som ger högst förväntad avkastning för en specifik risknivå fastställas. Genom att göra detta för olika risknivåer kan den så kallade effektiva fronten av portföljer beskrivas.

Riskprofil
För att hitta ett lämpligt sätt att placera just ditt pensionskapital hjälper rådgivningstjänsten dig att ta fram en riskprofil. Du svarar på ett antal frågor där din kapacitet att ta risk (hur stora dina ekonomiska marginaler är) och din inställning till risk bedöms.

Med din riskprofil som grund sätts en målbild upp för hur du skall fördela ditt pensionssparande mellan placeringar med låg risk (räntebärande tillgångar) och placeringar med hög risk (aktier).

Aktivitetsnivå
Därefter får du svara på hur ofta du är beredd att se över och eventuellt justera placeringen av ditt pensionskapital. Hur aktiv kommer du att vara? Din aktivitetsnivå påverkar vilka placeringar som ska utvärderas för dig. Om du väljer en låg aktivitetsnivå utvärderar vi endast placeringar med inbyggda garantier, till exempel att du minst kommer att få tillbaka inbetalade pengar när du går i pension. Väljer du en hög aktivitetsnivå utvärderar vi även placeringar utan garantier.

När du har fastställt din riksprofil och din aktivitetsnivå får du råd om vilket sparande som passar just din riskprofil. Det innebär att en viss del av ditt sparande ska placeras i räntebärande tillgångar och att en viss del ska placeras i aktier. Den andel som ska placeras i aktier kommer att fördelas över olika geografiska regioner, för att utgöra en så kallad marknadsportfölj.

I praktiken finns det förstås många placeringar som motsvarar din riskprofil. Tjänsten tar därför även hänsyn till din aktivitetsnivå och lägsta avgift. Om vi bedömer två alternativ som likvärdiga utifrån din riskprofil och din aktivitetsnivå väljer vi alternativet med lägst avgift.

Om du väljer att själv påverka valet av bolag får du alternativa råd. I slutänden är det alltid du som väljer utifrån de råd du får i rådgivningstjänsten. Då har du förstås även möjlighet att väga in kvalitativa egenskaper om fonder, till exempel uppgifter om historisk avkastning, i ditt beslut.

Marknadsportfölj fördjupning
Marknadsportföljen är en kombination av tillgångar där all specifik risk är bortdiversifierad och där endast marknadsrisken kvarstår.

Specifik risk är den risk som är förknippad med en specifik tillgång. Den kan diversifieras bort genom att kombinera tillgången med andra i en portfölj.

Marknadsrisk är den systematiska risk som inte går att diversifiera bort och som alla tillgångar i någon utsträckning är exponerad mot.

Principer för rådgivning om efterlevandeskydd

Om delar av din inkomst idag används för att försörja någon annan än dig själv behöver du säkerställa att den personen eller de personerna har ett fullgott ekonomiskt skydd om du dör. Rådgivningstjänsten hjälper dig att uppskatta dina efterlevandes faktiska behov av ekonomiskt stöd. Vår grundläggande princip är att du ska ge din familj förutsättningar att behålla nuvarande ekonomiska levnadsstandard under åtminstone en omställningsperiod av 3 år eller till dess att ditt yngsta barn har fyllt 20 år.

Ekonomiskt skydd för din familj på kort och på lång sikt
Behovet av ekonomiskt stöd till familjen kan delas upp i två delar:

 • Engångsutbetald ersättning ska åtminstone täcka den del av eventuella gemensamma lån som din inkomst används för att bekosta.
 • Löpande ersättning ska motsvara ditt nuvarande bidrag till familjens försörjning, exklusive kostnader förknippade med din egen konsumtion.

När du har svarat på frågor om din familj och din ekonomi hjälper rådgivningstjänsten dig att hitta ett kostnadseffektivt sätt att anpassa ditt försäkringsskydd.

Lösningen för dig som har familj kan omfatta

 • familjeskydd och återbetalningsskydd inom ramen för din tjänstepension
 • grupplivförsäkringar via din arbetsgivare eller ditt fackförbund
 • privata livförsäkringar.

Du som är ensamstående utan barn eller som har äldre barn kan istället få råd om att välja bort familjeskydd eller återbetalningsskydd ur tjänstepensionen, för att på så sätt höja din egen pension.

Principer för rådgivning om sjukförsäkring

Om du skulle bli långvarigt sjuk får du inte längre någon lön från din arbetsgivare. Du får i stället ersättning från Försäkringskassan via den lagstadgade försäkringen och från sjukförsäkringen inom ramen för din tjänstepension ITP. Din totala ersättning kommer dock att bli lägre än din normala månadsinkomst.

Rådgivningstjänsten hjälper dig att beräkna vilken ersättning du kommer att få vid eventuell långvarig sjukdom:

 • under första året
 • efter första året
 • vid bestående sjukdom.

Syftet med denna del av rådgivningstjänsten är att du ska bli medveten om vilket sjukförsäkringsskydd du har, hur din ekonomi påverkas vid eventuell långvarig sjukdom och vad du kan göra för att påverka skyddet.

Du får svara på frågor om din och din familjs inkomster och utgifter och dina möjligheter att minska utgifterna om du blir sjuk. Rådgivningstjänsten väger samman din och familjens ekonomi och behov med den ersättning du har rätt till.

Råden kommer främst att handla om ett eventuellt behov av buffertkapital och kompletterande sjukskydd genom gruppsjukförsäkring eller privat sjukförsäkring. När vi rekommenderar något av detta uppmanar vi dig alltid att själv överväga för- och nackdelar med att betala för en försäkring jämfört med att spara motsvarande pengar till ett eget buffertkapital.