Användarvillkor

Förhandlings- och samverkansrådet PTK representerar 27 medlemsförbund med privatanställda tjänstemän och arbetar för bättre villkor och ökad trygghet – på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Vårt uppdrag är att förhandla, förvalta och informera ITP-försäkrade om pension och försäkringar. PTK:s främsta verktyg för att ge medlemmarna information och service om tjänstepensionen ITP och kollektivavtalade försäkringar är PTK Rådgivningstjänst.

Kontaktuppgifter PTK

Förhandlings- och samverkansrådet PTK
E-post: info@ptk.se
Webbplats: www.ptk.se
Tel: 08-440 85 00
Besöksadress: Kungsgatan 57A, 6 tr.
Postadress: Box 3036, 103 62 Stockholm
Org.nr: 802005-6019

Rådgivningstjänsten är kostnadsfri

Det kostar ingenting att använda rådgivningstjänsten. Varken PTK eller någon annan får provision eller liknande ersättning för att någon använder rådgivningstjänsten eller får ett visst råd.

Rådgivningstjänsten är opartisk

Rådgivningen i rådgivningstjänsten bygger på en opartisk analys. Rådgivningstjänsten är anpassad för icke-professionella kunder med liten erfarenhet av finansiella värdepapper. Rådgivningstjänsten ger inte rådgivning anpassad till professionella kunder.

Information och rådgivning inom flera områden

Rådgivningstjänsten omfattar information och rådgivning om pensioner och försäkringar inom följande områden:

 • Placeringsråd för pension
  I den tredje delen svarar användaren på frågor om vilka risker användaren är beredd att ta och hur aktiv användaren vill vara. Utifrån sin riskprofil och aktivitetsnivå får användaren rådgivning om placering av ITP 1, ITPK och premiepension. Rådgivningen om ITP 1 och ITPK omfattar både traditionell pensionsförsäkring och fondförsäkring. Rådgivningen om premiepension omfattar val av fonder inom premiepensionssystemet.
 • Ersättning till efterlevande
  I den andra delen utvärderar rådgivningstjänsten användarens familjesituation och familjens tillgångar och behov om den ITP-försäkrade avlider. Användaren får information för att kunna fatta välgrundade beslut om val av efterlevandeskydd. I den här delen ingår även rådgivning om att eventuellt komplettera med eller avstå från vissa efterlevandeförsäkringar inom ITP.
 • Ersättning vid sjukdom
  I den första delen utvärderar rådgivningstjänsten användarens ekonomiska situation och behov. Användaren får information om sin situation för att kunna fatta välgrundade beslut. I denna del får användaren alltså bara information. Någon rådgivning ges inte i denna del.

Placeringsråden utgår från riskprofil och aktivitetsnivå

För att kunna ge placeringsråd tar rådgivningstjänsten fram en riskprofil för varje användare genom att kartlägga användarens riskvilja, riskkapacitet och aktivitetsnivå. Rådgivningstjänsten inhämtar den information som är nödvändig för att förstå relevanta fakta om användaren. Rådgivningen omfattar inte komplexa finansiella produkter, utan endast de fondplaceringar som användaren kan välja mellan inom premiepensionen, samt de placeringsalternativ som ingår i användarens kollektivavtalade tjänstepension.

Investeringar i fonder är alltid förknippat med risker

Råden för placering av pensionskapital för ITP 1, ITPK och premiepensionen innefattar råd om fondandelar, vilka är att bedöma som finansiella instrument. Det är viktigt att vara medveten om att investeringar i finansiella instrument alltid är förknippade med ett risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det investerade kapitalet kan både öka och minska över tid och det finns inga garantier för att man får tillbaka det investerade kapitalet.

Användaren bör inte vidta några åtgärder till följd av rådgivningstjänstens råd utan att ha förstått de underliggande finansiella tillgångarnas huvudsakliga egenskaper och risker. Läs mer om finansiella instrument och finansiella risker på pensionsmyndigheten.se.

Information som inhämtas om användaren

För att rådgivningstjänsten ska kunna hämta personliga försäkringsuppgifter från Collectum och försäkringsbolag lämnar användaren en fullmakt. Fullmakten ger inte PTK ansvar eller möjlighet att göra ändringar i försäkringsskyddet. Det är upp till var och en att utföra de handlingar som krävs för att följa råden. Fullmakten gäller tillsvidare från utfärdandet och upphör att gälla omedelbart då den återkallas. Fullmakten är en förutsättning för att rådgivningstjänsten ska fungera. Återkallas fullmakten har användaren inte längre tillgång till rådgivningstjänsten. När användaren har lämnat fullmakt kan rådgivningstjänsten hämta den information som bedöms lämplig med hänsyn till användaren, omfattningen av rådgivningstjänsten, typen av produkter som rådgivningstjänsten omfattar och den modell som ligger till grund för rådgivningen. Rådgivningstjänsten inhämtar information från samarbetsföretag om:

 • Avtalad tjänstepension ITP
 • Arbetsgivare
 • Inkomst
 • Uppgifter om användarens försäkringar från Collectum och anslutna försäkringsbolag
 • Schablonberäknade uppgifter om allmän pension

Uppgifterna om den allmänna pensionen schablonberäknas på förhand av rådgivningstjänsten. För att få råd som är anpassade till användarens personliga förhållanden är det viktigt att användaren själv fyller i rätt uppgifter när så efterfrågas i rådgivningstjänsten.

Information som användaren själv lämnar

Utöver den information som inhämtas besvarar användaren frågor och kompletterar med information om:

 • Familjesituation och hushållets ekonomi
 • Kompletterande försäkringsinformation
 • Anställningsform
 • Boendeform och belåningsgrad
 • Inställning till risk
 • Aktivitetsnivå

Information som tjänsten inte tar hänsyn till

Rådgivningstjänstens mål är att inhämta så mycket information om användaren som krävs för att kunna ge bra information och korrekt rådgivning. Rådgivningstjänsten inhämtar inte information om förekomsten av testamente, äktenskapsförord eller andra ekonomiska förbindelser med tredje man. Sådan information kan påverka användarens riskprofil. Den användare som har testamente, äktenskapsförord eller andra ekonomiska förbindelser med tredje man bör därför kontakta en annan rådgivare.

Ditt ansvar som användare

Lämna rätt information

Informationen och rådgivningen i rådgivningstjänsten är personlig och därmed beroende av att den information som rådgivningstjänsten har om användaren är korrekt. Det är användarens ansvar att

 • kontrollera att den information som PTK samlar in automatiskt är korrekt
 • lämna korrekt information vid registrering och som svar på de frågor som ställs, om till exempel användarens familjesituation, ekonomi och inställning i olika frågor (se ovan)
 • regelbundet kontrollera att den information användaren har lämnat är korrekt och uppdaterad
 • omedelbart informera PTK om eventuella felaktigheter i rådgivningstjänsten
 • inte agera enligt rådgivningstjänstens information och råd om användaren inte själv är medveten om de risker som det innebär att investera i finansiella instrument.

Använd rådgivningstjänsten endast för personligt bruk

Rådgivningstjänsten vänder sig till ITP-försäkrade med en aktiv ITP. Användaren åtar sig att

 • logga in med e-legitimation och följa de instruktioner som ges
 • använda rådgivningstjänsten på ett sätt som förhindrar att obehöriga personer får tillgång till användarkontot
 • omedelbart meddela PTK om användaren misstänker att någon har använt eller har tillgång till användarkontot.

Sprid inte innehållet

Innehållet i rådgivningstjänsten tillhör PTK eller dess innehållsleverantörer. Det innebär att användaren inte har rätt att:

 • publicera eller vidaredistribuera innehållet i rådgivningstjänsten utan skriftligt medgivande från PTK
 • inhämta eller bearbeta information maskinellt, via program eller på annat vis utan skriftligt medgivande från PTK
 • använda rådgivningstjänsten eller dess innehåll för att visa, handla med eller marknadsföra produkter eller tjänster utan skriftligt medgivande från PTK, dess innehållsleverantörer eller tredje man som äger rätt till innehållet.

Personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen

För information om hur PTK behandlar personuppgifter, läs Hantering av personuppgifter.

All kommunikation sker på svenska

Kommunikation mellan användaren och PTK sker på svenska. Avtalsvillkor och information tillhandahålls av PTK på svenska. Användaren kan kommunicera med PTK via e-post, brev och telefon, men rådgivningstjänsten tillhandahålls av PTK via internet. PTK åtar sig inte att ge rådgivning via några andra kommunikationskanaler.

PTK:s rätt att stänga av användare från rådgivningstjänsten

PTK har rätt att stänga av användaren från rådgivningstjänsten med omedelbar verkan i följande fall:

 • om PTK misstänker att användaren använder tjänsten på ett sätt som står i strid med god sed på marknaden eller med de lagar, andra författningar eller marknadsregler som gäller vid tidpunkten
 • om PTK misstänker att information som tillhandahålls via rådgivningstjänsten är felaktig eller för att upprätthålla god rådgivningssed eller för att skydda användarens eller PTK:s intresse av en väl fungerande rådgivningstjänst
 • om PTK har anledning att anta att användaren missbrukar rådgivningstjänsten, begår eller kommer att begå avtalsbrott eller kommer att bryta mot PTK:s instruktioner om hur rådgivningstjänsten ska användas.

Drift och underhåll

PTK förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga rådgivningstjänsten utan att meddela det i förväg för driftsättning, underhåll, reparation eller andra ändamål.

Registrering, tillstånd och tillsyn

PTK är registrerat hos Bolagsverket för försäkringsförmedling inom livförsäkring och för investeringsrådgivning om fondandelar. PTK:s registrering kan kontrolleras hos Bolagsverket.

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
Tel: 060-18 40 00
e-post: bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se

PTK fick den 14 januari 2010 tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedlingsverksamhet om livförsäkring inom samtliga försäkringsklasser och att bedriva investeringsrådgivning om fondandelar. Den verksamhet som PTK bedriver genom Rådgivningstjänsten faller under Finansinspektionens tillsyn. Finansinspektionen kan lämna upplysningar om tillståndet, vilka anställda hos PTK som har rätt att förmedla försäkringar samt om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
Tel: 08-408 980 00
e-post: finansinspektionen@fi.se
www.finansinspektionen.se

Lagar som särskilt reglerar rådgivningstjänsten

 • Lagen (2005:405) om försäkringsförmedling
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling
 • Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse
 • Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59)
 • Lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter
 • Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2004:4) om finansiell rådgivning till konsumenter

Ovanstående lagar, föreskrifter och allmänna råd kompletterar varandra och har bland annat som syfte att skydda användaren. Det är användarens ansvar att använda tjänsten enligt dessa bestämmelser.

Framföra synpunkter eller klagomål

Den som är missnöjd med försäkringsförmedlingen eller rådgivningen i rådgivningstjänsten kan framföra ett klagomål. Allmänna synpunkter och missnöje som anses ha ringa betydelse för användaren anses inte som klagomål. Sådana synpunkter kan lämnas via sidan Kundtjänst.

Klagomål framförs till:

PTK
Klagomålsansvarig
Box 3036
103 62 Stockholm
E-post: klagomal@radgivningstjanst.se

Klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och korrekt. Om ett klagomålsärende inte kan besvaras inom 14 dagar ska den som framfört klagomålet skriftligen informeras om detta och om hur klagomålet kommer att hanteras.

Om PTK inte kan tillmötesgå ett klagomål ska PTK informera den som klagade om det. Den som klagade har rätt att begära ett skriftligt svar.

Övriga kontakter i försäkringsärenden

Den som inte är nöjd med PTK:s beslut i ett klagomålsärende kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol för att få ärendet prövat.

Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
www.arn.se

Det går också bra att vända sig till Konsumenternas försäkringsbyrå och Konsumenternas bank- och finansbyrå. De ger opartisk information och vägledning utan kostnad till privatpersoner. Den kommunala konsumentvägledningen kan också lämna råd och upplysningar.

Konsumenternas försäkringsbyrå
Karlavägen 108
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel: 08-22 58 00

Konsumenternas bank- och finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm
Tel: 08-22 58 00
www.konsumenternas.se

Ansvar

PTK ansvarar inte för

 • direkt eller indirekt skada på grund av fel eller brister i de råd som rådgivningstjänsten genererar, om felen eller bristerna beror på att den information som ligger till grund för rådgivningstjänsten är felaktig eller föråldrad – oavsett om informationen härstammar från användaren eller från PTK:s samarbetsföretag
 • att de pensionsprognoser eller andra prognoser som tjänsten genererar kommer att stämma överens med framtida utfall
 • direkt eller indirekt skada till följd av driftavbrott eller störningar i användarens, PTK:s eller någon annans datasystem, datautrustning (hård- eller mjukvara), tele- eller elsystem som används i samband med rådgivningstjänsten, annat än vad som följer av tvingande lag
 • innehållet på någon av de externa webbplatser som rådgivningstjänsten länkar till. Sådana länkar tillhandahålls endast som en service
 • skada som uppstår som en följd av att användaren lämnat felaktig eller bristfällig information, eller som uppstår som en följd av att användarens förutsättningar ändrats efter att rådgivningstjänsten lämnat ett råd
 • direkt skada, om PTK varit normalt aktsam, och inte för indirekt skada om inte PTK varit grovt vårdslös
 • skada som uppstått på grund av ändring i lagstiftning, myndighetsåtgärd, naturkatastrof, krigshändelse eller terrorhandling eller någon annan liknande omständighet
 • skada på grund av strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet även om PTK skulle vara delaktig i en sådan åtgärd eller om åtgärden skulle riktas mot PTK.

Skadeståndsanspråk ska framställas till PTK snarast, dock senast inom skälig tid från det att den som råkade ut för skadan märkte eller borde ha märkt skadan. Om den som har lidit skada inte framför sitt skadeståndsanspråk inom skälig tid faller rätten till skadestånd bort. Detsamma gäller om talan inte väcks inom tio år från förmedlingstillfället.

PTK omfattas av ansvarsförsäkring

PTK Rådgivningstjänst omfattas av en ansvarsförsäkring hos IF Skadeförsäkring. Användare som anser att PTK har orsakat denne skada får, om inte PTK betalat ersättning för skadan, rikta krav direkt mot IF Skadeförsäkring. Sådant krav mot IF Skadeförsäkring ska framställas snarast, dock senast inom skälig tid från det att den som råkade ut för skadan fick kännedom om skadan. Den högsta ersättningen som kan betalas ut är 1 120 200 euro per skada och 2 240 400 euro för alla skador under ett år.

IF skadeförsäkring AB (publ)
106 80 Stockholm
Tel: 0771 - 655 655
E-post: Kundservice@if.se
www.if.se

Ändring av användarvillkoren

Dessa villkor gäller för att använda PTK Rådgivningstjänst. PTK har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor. Sådana ändringar meddelas via rådgivningstjänsten. Användaren kommer inte att informeras om ändringar av liten betydelse eller av administrativ karaktär.

Ångerrätt, uppsägning och löptid

Avtalet mellan användaren och PTK löper tills vidare. Både användaren och PTK har alltid rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Uppsägning från användaren ska skickas skriftligen per post eller via kontaktformuläret under kundtjänst.

Tvister ska lösas i svensk domstol

Svensk lag ska tillämpas för att tolka avtal och lösa tvister mellan PTK och användaren. Tvister ska lösas i svensk allmän domstol.

Uppdaterad: