Fullmakt

För att kunna ge dig rådgivning om ditt försäkringsskydd hämtar vi in uppgifter om dina försäkringar från Collectum och försäkringsbolag.

Härmed befullmäktigas Förhandlings- och samverkansrådet PTK, org.nr 802005-6019 att såsom ombud inhämta information beträffande mitt försäkringsskydd rörande av mig ägda personförsäkringar, kollektivt avtalade försäkringar med mig i egenskap av försäkrad samt övriga försäkringsavtal med mig i egenskap av försäkrad.

Fullmakten avser även rätt för ombudet att inhämta all den information som jag själv har rätt att få del av avseende såväl min premie-, inkomst- och garantipension som, i förekommande fall, min allmänna tilläggspension (ATP).

Denna fullmakt gäller tillsvidare från utfärdandet och upphör att gälla omedelbart från dess återkallande.