Hantering av personuppgifter

PTK är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för PTKs rådgivningstjänst och ansvarar för att personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, inklusive EUs allmänna dataskyddsförordning (förordning (EU) 2016/679).

Vid ärenden eller frågor som gäller PTKs behandling av personuppgifter kan PTK kontaktas på:

Förhandlings- och samverkansrådet PTK
Att: Personuppgiftsansvarig
Box 3036
103 62 Stockholm
Du kan även finna mer information om hur du kontaktar oss via vår webbplats: radgivningstjanst.se

Uppgifter som vi behandlar om dig

För att tillhandahålla rådgivning till dig kommer vi samla in personuppgifter direkt från dig och från Collectum AB samt, eventuellt, ditt pensionsförsäkringsbolag som vi har ingått avtal med.

Personuppgifter vi samlar in direkt från dig

Vi samlar in följande personuppgifter direkt från dig:

Namn och personnummer.
Uppgifter om din allmänna pension.
Familjesituation och hushållets ekonomi.
Kompletterande försäkringsinformation.
Anställningsform.
Boendeform och belåningsgrad.
Inställning till risk och aktivitetsnivå.
Du kan även välja att rådgivningstjänsten schablonberäknar din allmänna pension.

Personuppgifter vi samlar in från Collectum AB och pensionsförsäkringsbolag

Vi samlar in följande personuppgifter från Collectum AB och pensionsförsäkringsbolag:

 • Uppgifter om din pension hos berörda bolag.
 • Vilken arbetsgivare du har.
 • Din inkomst och dina avtalade försäkringar.


Vi kan komma att samla in personuppgifter från följande pensionsförsäkringsbolag:

 • Alecta
 • AMF
 • Danica
 • Länsförsäkringar
 • SEB
 • Skandia
 • SPP
 • Swedbank
 • Folksam

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla PTKs rådgivningstjänst och för att ge dig bästa möjliga rådgivning inom ramen för PTKs rådgivningstjänst när du begär tjänsten. Även om ingen ersättning utgår när du tillhandahålls rådgivning uppkommer avtalsrättsliga skyldigheter för oss i och med att du begär rådgivning. För att uppfylla våra skyldigheter att tillhandahålla rådgivning inom ramen för PTKs rådgivningstjänst måste vi behandla ovannämnda personuppgifter. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig.

Vi kan även behandla personuppgifter om dig i samband med att du kontaktar oss antingen via vår kundtjänst, epost eller på annat sätt för att dels tillhandahålla PTKs rådgivningstjänst, dels för att svara på dina frågor eller funderingar.

Som användare av PTKs rådgivningstjänst krävs BankID eller e-legitimation. Efter inloggning godkänner användaren användarvillkoren för tjänsten och ger PTK fullmakt att genom informationsfullmakt inhämta försäkringsinformation från försäkringsbolagen.

När en fullmakt är registrerad hanteras informationsinhämtningen i enlighet med de rutiner som överenskommits mellan PTK och respektive Collectum AB eller pensionsförsäkringsbolag . Fullmakten gäller tillsvidare. Användaren kan när som helst återkalla sin fullmakt.

Skälen till att vi behandlar ditt personnummer är dels vikten av en säker identifiering av dig, dels att möjliggöra inloggning genom BankID eller e-legitimation, samt dels att vi ska kunna inhämta personuppgifter från Collectum AB och pensionsförsäkringsbolag som är hänförliga till dig.

Vi använder även dina lämnade personuppgifter för att utföra kvalitetskontroller, utvärdering och för förbättring av tjänsten. De uppgifter som läggs till grund för sådan behandling är främst eventuell återkoppling från dig när du kontaktar oss samt rådgivningsunderlag och rådgivningen i sig. Denna behandling sker för vårt berättigade intresse av att säkerställa att PTKs rådgivningstjänst tillhandahålls på bästa sätt och i enlighet med våra riktlinjer. Du har rätt att invända mot sådan behandling, se mer under avsnitt "Invända mot behandling som sker med anledning av PTKs berättigade intresse".

De insamlade personuppgifterna kan även komma att användas för direktmarknadsföring till dig. Denna behandling sker för vårt berättigade intresse att kunna tillhandahålla ytterligare information till dig om våra tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du inte vill få direktmarknadsföring från oss, kan du läsa mer nedan under avsnittet "Invända mot direktmarknadsföring".

Vi kommer att spara dina personuppgifter under så länge som du har ett aktivt användarkonto för PTKs rådgivningstjänst. Hur länge ditt konto bedöms vara aktivt beror på vilken kontakt som vi har haft och omständigheterna kring rådgivningen. Vill du veta hur länge vi sparar just dina personuppgifter kan du kontakta oss. En del av underlaget för PTK:s rådgivning sparas alltid i 10 år i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Kommunikation från dig, såsom epost, raderas en månad om det inte är kopplat till ett pågående ärende hos oss.

I delar av rådgivningstjänsten kommer du att behöva ge oss uppgifter om eventuella familjemedlemmar. Du ansvarar i så fall för att informera din familj att du delgivit oss dessa personers personuppgifter, och att de kan läsa denna information om sina rättigheter i relation till oss.

Vilka som får ta del av uppgifterna

PTK kommer att lämna ut uppgifter till Collectum AB och pensionsförsäkringsbolag när vi inhämtar de uppgifter som är nödvändig för tjänsten. PTK kommer endast att lämna ut sådana personuppgifter som krävs för att de skall kunna ta fram information som är relevant för rådgivningstjänstens rådgivning.

Vi anlitar i vissa fall leverantörer som kan komma att behandla personuppgifter på uppdrag av oss. Dessa leverantörer är i så fall personuppgiftsbiträden och får endast behandla personuppgifter på våra uttryckliga instruktioner och det personuppgiftsbiträdesavtal som vi ingår med varje personuppgiftsbiträde. Vi anlitar leverantörer av IT-system, support och drift, kundservice och epostutskick som kan komma att behandla personuppgifter som personuppgiftsbiträde till oss.

Överföring av personuppgifter till tredjeland

Vi har anlitat en amerikansk leverantör som hjälper oss med epostutskick vilket medför att vissa personuppgifter överförs till land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, (EES inkluderar EU, Island, Liechtenstein och Norge). Vår leverantör är ansluten till Privacy Shield vilket medför att vår leverantör anses uppfylla EU:s krav på adekvat skyddsnivå för behandlingen av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter kopplade till PTK:s behandling av dina personuppgifter vilka räknas upp nedan. Om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter kan du kontakta PTK på ovan angivna kontaktuppgifter. PTK kommer att behandla en begäran från dig skyndsamt. Om PTK inte avser att bevilja din begäran eller att inte bevilja den i sin helhet kommer du att informeras om detta samt skälen till vårt beslut.

Rätt till information

Du har rätt att begära information om de personuppgifter om dig som PTK behandlar, oavsett om dessa samlats in via PTKs rådgivningstjänst eller på annat sätt.

Rätt till rättelse

Om du anser att någon av de personuppgifter som PTK behandlar angående dig är felaktiga kan du begära att dessa uppgifter rättas. PTK kommer att rätta alla personuppgifter som visar sig vara felaktiga med undantag för de personuppgifter som enbart behandlas för arkiveringsändamål.

Rätt till radering

Dina personuppgifter kommer inte att bevaras under längre tid än vad som anges ovan och PTK kommer i övrigt att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Du har även alltid rätt att kräva radering av felaktiga uppgifter samt då behandling av personuppgifter inte längre är nödvändig.

Invända mot direktmarknadsföring

Om du inte vill att dina personuppgifter används för direkt information och marknadsföring till dig har du rätt att motsätta dig sådan marknadsföring genom att meddela PTK. Om informationen skickas ut i epost ges du också alltid möjlighet att tacka nej till framtida utskick direkt däri.

Invända mot behandling som sker med anledning av PTKs berättigade intresse

Om du inte vill att dina personuppgifter används för PTKs berättigade intressen har du rätt att invända mot sådan behandling.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära begränsning av personuppgiftsbehandling om:

 • du ifrågasätter riktigheten av personuppgifter.
 • personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter istället för radering.
 • personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dessa för etablering eller, utövandet av eller försvar mot rättsliga krav.
 • du invänt mot direktmarknadsföring eller behandling som sker med anledning av PTKs berättigade intresse.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av PTK utan ditt samtycke.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att begära ut personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för de uppgifter som du själv lämnat till PTK i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke från dig eller på grund av avtal.

Insamling av användardata

På PTK Rådgivningstjänst använder vi oss av kakor och mätverktyg för att kunna tillhandahålla våra användare en så bra tjänst som möjligt. Vid ditt första besök i PTK Rådgivningstjänst kommer du tillfrågas om du vill hjälpa oss genom att låta oss samla information om ditt besök. Du kan använda tjänsten som vanligt oavsett vad svarar. Vill du ändra ditt beslut kan du läsa mer om hur du gör det i vårt avsnitt Om GDPR. Vi skickar ingen information vidare.

Rätt att framföra klagomål till Datainspektionen

Om du är missnöjd med PTK:s behandling av personuppgifter eller beslut rörande en begäran i enlighet med ovan har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen för framförande av klagomål.

Dataskyddsombud

Vi har anlitat ett externt dataskyddsombud som ger råd till oss och övervakar vår efterlevnad av dataskyddsförordningen. Har du frågor om vår personuppgiftshantering, vill utöva dina rättigheter eller av andra skäl vill komma i kontakt med vårt dataskyddsombud, kan du skicka ett mejl till dataskyddsombud@ptk.se.

Uppdaterad: